Ενότητα 3β
Πώς να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε τις συμπεριφορικές προκλήσεις των ατόμων με άνοια

  • Ομάδα στόχος:

    επίσημοι και ανεπίσημοι φροντιστές

  • Περιγραφή ενότητας:

    Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει τον τρόπο διαχείρισης των συμπεριφορικών και ψυχολογικών προκλήσεων που προκύπτουν κατά τη φροντίδα ατόμων με άνοια.

  • Εταίρος ανάπτυξης:

    Frodizo

Παρουσίαση

Βίντεο

Αναφορές

Aalten, P., Verhey, F. R., Boziki, M., Bullock, R., Byrne, E. J., Camus, V., Caputo, M., Collins, D., De Deyn, P. P., Elina, K., Frisoni, G., Girtler, N., Holmes, C., Hurt, C., Marriott, A., Mecocci, P., Nobili, F., Ousset, P. J., Reynish, E., Salmon, E., … Robert, P. H. (2007). Neuropsychiatric syndromes in dementia. Results from the European Alzheimer Disease Consortium: part I. Dementia and geriatric cognitive disorders24(6), 457–463. https://doi.org/10.1159/000110738.

 

Cloak, N., & Al Khalili, Y. (2022). Behavioral And Psychological Symptoms In Dementia. In StatPearls. StatPearls Publishing.

 

Deardorff, W. J., & Grossberg, G. T. (2019). Behavioral and psychological symptoms in Alzheimer’s dementia and vascular dementia. Handbook of clinical neurology165, 5–32. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64012-3.00002-2.

 

Feast, A., Orrell, M., Charlesworth, G., Melunsky, N., Poland, F., & Moniz-Cook, E. (2016). Behavioural and psychological symptoms in dementia and the challenges for family carers: systematic review. The British journal of psychiatry : the journal of mental science208(5), 429–434. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.153684.

 

Kim, B., Noh, G.O. & Kim, K. Behavioural and psychological symptoms of dementia in patients with Alzheimer’s disease and family caregiver burden: a path analysis. BMC Geriatr 21, 160 (2021). https://doi.org/10.1186/s12877-021-02109-w

 

van der Linde, R. M., Dening, T., Stephan, B. C., Prina, A. M., Evans, E., & Brayne, C. (2016). Longitudinal course of behavioural and psychological symptoms of dementia: systematic review. The British journal of psychiatry : the journal of mental science209(5), 366–377. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.148403.

 

Zhao, Q. F., Tan, L., Wang, H. F., Jiang, T., Tan, M. S., Tan, L., Xu, W., Li, J. Q., Wang, J., Lai, T. J., & Yu, J. T. (2016). The prevalence of neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease: Systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders190, 264–271. https://doi.org/10.1016/j.jad.2015.09.069.