Ενότητα 4α
Μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις

  • Ομάδα στόχος:

    Επίσημοι φροντιστές

  • Περιγραφή ενότητας::

    Η ενότητα περιγράφει τις μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις που χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: προσεγγίσεις με επίκεντρο τη γνώση, προσεγγίσεις με επίκεντρο τη συμπεριφορά, προσεγγίσεις με επίκεντρο το συναίσθημα και προσεγγίσεις με επίκεντρο την αισθητηριακή διέγερση. Ολόκληρο το βιβλίο περιλαμβάνει μια εισαγωγή σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό να εφαρμόζονται μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις, μια παρουσίαση των ταξινομήσεων, μια περιγραφή κάθε τύπου θεραπείας και των χαρακτηριστικών και των απαιτούμενων ικανοτήτων της ομάδας-στόχου.

  • Εταίρος ανάπτυξης:

    ANS

Παρουσίαση